ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remonstration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remonstration*, -remonstration-

remonstration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel

remonstration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Protestieren {n}remonstration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remonstration
Back to top