ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expostulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expostulation*, -expostulation-

expostulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expostulation (n.) การแสดงความไม่เห็นด้วย See also: การท้วงติง, การทักท้วง Syn. dissuasion, protest, remonstrance
English-Thai: Nontri Dictionary
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน

expostulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切諌[せっかん, sekkan] (n) admonition; expostulation
強意見[こわいけん, kowaiken] (n) severe admonition; good talking-to; remonstrance; expostulation
諫言;諌言[かんげん, kangen] (n,vs) admonition; remonstrance; expostulation
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expostulation
Back to top