ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การถอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การถอน*, -การถอน-

การถอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถอน (n.) redemption See also: compensation, reclamation, paying off Syn. การเอาคืน, การเรียกคืน, การเก็บคืน
การถอน (n.) demolition See also: dismantlement Syn. การแยกออก
การถอนตัว (n.) withdrawal See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction Syn. การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การถอนพิษ (n.) antidote See also: detoxifying, counteraction (a poison), extracting (a poison) Syn. การขจัดพิษ, การทำลายพิษ
การถอนฟัน (n.) drawing a tooth See also: pulling out a tooth, extracting a tooth
การถอนสายบัว (n.) homage See also: obeisance, curtsy, deference Syn. การถวายความเคารพ, การคารวะ, การคำนับ
English-Thai: HOPE Dictionary
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
curtsy(เคอร์ท'ซี) n. การถอนสายบัว vi. ถอนสายบัว
curvyadj. เป็นเส้นโค้ง,เกี่ยวกับการถอนสายบัวของสตรี., Syn. curvery
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
drop-outn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
dropoutn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ
pull-out(พลู'เอาทฺ) n. การดึงออก,การถอน, Syn. withdrawal,retreat
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke
revocation(เรฟวะเค'เชิน) n. การเพิกถอน,การยกเลิก,การถอน,การลบล้าง,การเรียกกลับคืน, See also: revocatory adj., Syn. annulment
revulsion(รวัล'เชิน) n. ความรู้สึกขยะแขยง,การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและฉับพลัน,การถอยกลับ,การถอนกลับ, See also: revulsionary adj. revulsive adj., Syn. recoil ###A. liking
secession(ซีเซส'เชิน) n. การถอนตัวออก,การแบ่งแยกดินแดน, See also: secessionist n.,adj. secessionism n., Syn. abandonment,withdrawal
subtraction(ซับแทรค'เชิน) n. การลบ,การถอน,การหัก,การชักออก
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
time sharingการแบ่งกันใช้เวลาหมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตัวประมวลผล เครื่องพิมพ์ และหน่วยขับจานบันทึกในเครื่องเมนเฟรม หรือเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นอาจใช้หมายถึงระบบการประมวลผลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ เครื่องปลายทาง (terminal) ที่มีอยู่หลายเครื่อง สามารถแบ่งกันใช้เวลาของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้ หมายถึงว่า ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า เป็นสมรรถวิสัยของเครื่องที่จะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องปลายทางได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็คือการถอนเงินจากตู้เงินด่วนหรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งก็คือเครื่องปลายทางแบบหนึ่งนั่นเอง หลายคนจะสามารถถอนเงินจากสาขาต่างกันได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (บางทีเขียนติดกัน เป็น timesharing ก็มี)
English-Thai: Nontri Dictionary
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
scratch(n) การเกา,รอยข่วน,รอยขูด,เส้นออกวิ่ง,การถอนตัวจากการแข่งขัน
curtsey(n) การถอนสายบัว
curtsy(n) การถอนสายบัว
deprivation(n) การไล่ออก,การถอดยศ,การถอนสิทธิ
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า
revocation(n) การเรียกกลับคืน,การยกเลิก,การเพิกถอน,การถอน
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
pluck(n) การถอน,การเก็บ,การดึง,การเด็ด,ความกล้า
privation(n) ความไม่มี,การถอน,การถอด,การเพิกถอน
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
subtraction(n) การถอน,การลบ,การชัก,การหัก
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disbarmentการถอนใบอนุญาตทนายความ, การห้ามว่าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retiring a billการถอนตั๋วเงินกลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
depilation; epilationการกำจัดขน (หรือผม), การถอนขน (หรือผม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detoxification; detoxicationการขจัดพิษ, การถอนพิษ (สารเสพติด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraction๑. การสกัด๒. การดึงออก, การถอน, การลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocationการเพิกถอน, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detoxicationการถอนพิษ [การแพทย์]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Detoxificationการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา [การแพทย์]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
extraction (n.) การถอน See also: การดึงออก
withdrawal (n.) การถอน See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน Syn. removal
pluck (n.) การถอน (ขน) See also: การดึง, การยึด, การทึ้ง, การเด็ด
tooth extraction (n.) การถอนฟัน
curtsey (n.) การถอนสายบัว Syn. curtsy
curtsy (n.) การถอนสายบัว Syn. curtsey
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Withdrawals, unusual transfers?การถอน การโอนเงินผิดปกติ?
Clearing the field of battle?การถอนกำลังออกจากสนามรบ
Final troop withdrawal will commence at 0600.การถอนทัพรอบสุดท้ายจะเริ่มต้น ในเวลา 6 นาฬิกา
A large withdrawal requires a co-sign.การถอนหุ้นจำนวนมาก ต้องมีการเซ็นต์ร่วม
I've decided to restrict investors' withdrawals until further notice.การถอนเงินลงทุนจนกว่าจะมี ประกาศ
Any withdrawal over $50,000 requires her signature, which she will never agree to if we ask.การถอนเงินเกิน 50,000 เหรียญ ต้องมีลายเซ็นของแม่ ซึ่งเธอจะไม่มีทางยินยอมหากเราขอ
Check his credit cards, A.T.M. withdrawals, Metro cards.การถอนเงินและเมโทรการ์ดของเขาด้วย
Mr. Harry Potter wishes to make a withdrawal.ตุณแฮร์รี่ พอตเตอร์ ต้องการถอนเงิน
The Accidental Magic Reversal Department was dispatched immediately.กองการถอนอุบัติเหตุเวทย์มนตร์ถูกส่งไปทันที
I know you're busy but I need you to make one phone call to his bank and find out if he's made withdrawals or used his credit card in the last week.ผมรู้ว่าคุณยุ่ง... ..แต่ผมต้องการให้คุณโทรไปธนาคารเขา และขอ... ...การถอนเงิน หรือใช้เครดิตการ์ดในสัปดาห์ก่อน
It's a euphemism for retreat.มันเป็นการถอนกำลังพลอย่างสันติวิธี
I'm gonna run to the gym before there's an ellipto-Iine.แย่จังที่แคลร์พลาดไปหมด รวมทั้งการถอนตัวจากเชียร์ลีดเดอร์
And pulling files from them has been like pulling molars.และดึงข้อมูลมาจากพวกเค้า มันเหมือนกับการถอนฟันกรามเลย
We're going to distribute a memo to all the investigators, retracting the name.เราจะแจ้งนักสืบทุกคนเรื่องการถอนชื่อของเขา
Actually, it's a withdrawal.ที่จริง มันคือการถอนเงินต่างหาก
Lynette, can you go to the bank and take care of that?ลินเนท คุณไปจัดการถอนเงินที่ธนาคารนะ?
No withdrawals...yet.ยังไม่เคยมีการถอนเลย
You think swelling is a symptom of withdrawal?คุณคิดว่าอาการบวมเกิดจากการถอนยา
Which symptoms are withdrawal-Relatedว่าอาการไหนเกิดจากการถอนยา
Which means we have to find a better way to detox him.ซึ่งเราหมายความว่าเราจะหาวิธีที่ดีกว่าในการถอนพิษเขา
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย
You're free to transfer.นายเป็นอิสระในการถอนตัว
Submit to chip extraction.ยินยอมต่อการถอนเอาชิปออก
I just want to withdraw the $10,000 so I can be sure the Luxembourg account is properly set up.ฉันต้องการถอนเงิน 10,000 เหรียญ เพื่อให้ฉันสามารถมั่นใจได้ว่า เปิดบัญชีที่ลักเซมเบิร์กเรียบร้อยแล้ว
For some reason, he suddenly withdrew all of his requests for a reexamination.ด้วยเหตุผลบางอย่าง,เขาก็ทำการถอนคำร้อง เรื่องการขอตรวจสอบหลักฐานใหม่อย่างกะทันหัน
So I'd highly recommend you reacquaint yourself with the chapter on antidotes.ฉันแนะนำว่า ทำความเข้าใจ กับบทเรียนเรื่องการถอนพิษให้ดีล่ะ
A Japanese delegation is in Washington right now trying to negotiate a withdrawal from China.ผู้แทนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ พยายามต่อรองเรื่องการถอนทัพออกจากจีน
However, you must first make a choice.คิดว่าคุณคงเห็นแล้ว ทางเลือกของคุณมันค่อนข้างยาก พอๆกับการถอนฟันเลย
I hate to pull my tooth...หนูเกลียดการถอนฟันจริงๆเลย
It's plane tickets, credit card charges, a. T.M. Withdrawals.ตั๋วเครื่องบิน บัตรเครดิต สลิปการถอนเงินของบัตร เอ.ที.เอ็ม.
Just remind Elena how easy it will be for me to get my revenge if she tries to stop me from breaking this curse.แค่ช่วยบอกเอเลน่าว่า ไม่ยากเท่าไหรนักสำหรับการแก้แค้นของฉันที่จะตามมา ถ้าเธอพยายามจะหยุดฉัน ในการถอนคำสาป
All right, how do we break this curse?เราจะหยุดการถอนคำสาปนี้อย่างไร
If it were heroin, he'd be going through withdrawal.ถ้าเป็นเฮโรอีน เขาน่าจะผ่านการถอน
♪ No, no, whoa- ♪ในการถอนตะปู ไม่ ไม่ ว้าว ลอวร์เรน คุณได้ปลดปล่อยคำสาปของนาเดีย
You do not have the power to remove other nails.คุณจะไม่มีพลังในการถอนตะปูตัวอื่นแล้ว
It's much harder for you to walk away if they know you're still alive.ย้ายมาอยู่ที่นี่ มันยากกว่านั้นสำหรับเธอในการถอนตัว ถ้าพวกเขารู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่
Is he talking about golf or his failure to rip out Rosalia Davolos' tooth?นี่เขากำลังพูดถึงเรื่องกอล์ฟ หรือเรื่องที่เขาล้มเหลว ในการถอนฟันของ โรซาลีอา ดาโวลอส?
Apparently, you two are competent enough to warrant annihilating.ดูเหมือนว่า พวกเจ้าสองคน จะมีศักยภาพมากพอ ที่จะต้องทำการถอนรากถอนโคน
I want to pull my investment.ผมต้องการถอนการลงทุนของผม
If he wants to pull out, I'm not going to stand in his way.ถ้าเขาต้องการถอนหุ้น ผมจะไปขวางเขาได้ยังไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การถอน
Back to top