ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การถดถอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การถดถอย*, -การถดถอย-

การถดถอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถดถอย (n.) decline See also: deterioration, decrease, decay, degeneration Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ
การถดถอย (n.) going back See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination Syn. การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒]๓. การเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attrition (n.) การถดถอย See also: ความอ่อนแอลง
retrogradation (n.) การถดถอย See also: การถอยหลัง Syn. decay
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our sample was degraded in the initial study.บางตัวอย่างของการทดลอง เกิดการถดถอยจากครั้งแรกที่วิจัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การถดถอย
Back to top