ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การต่อเติม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การต่อเติม*, -การต่อเติม-

การต่อเติม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อเติม (n.) expansion See also: addition, extension, raise, increment Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Expansion starts tomorrow, and the materials came in today, so...การต่อเติมจะเริ่มพรุ่งนี้ แต่วัสดุกลับมาส่งวันนี้ เพราะงั้น...
The renovations on my apartment are far enough along that I can move back in.การต่อเติมอพาร์ทเม็นต์ของฉันเสร็จ พอที่ฉันจะย้ายกลับไปได้แล้ว
No rhymes, no embellishments.ไม่มีการต่อเติม, ไม่มีการเสริมแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น
Even if you include the village..ถึงแม้จะมีการต่อเติมหมู่บ้านก็เถอะ
Maybe Ben can look at your kitchen after the renovation's done.บางทีเบนอาจจะช่วยดูครัวของพวกคุณได้ หลังจากที่การต่อเติมเสร็จแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การต่อเติม
Back to top