ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การชักจูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การชักจูง*, -การชักจูง-

การชักจูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชักจูง (n.) induction Syn. การชักนำ
การชักจูง (n.) lead See also: guide, conduction, persuasion Syn. การชักนำ, การชี้นำ
การชักจูง (n.) influence See also: conviction, persuasion, inducement
English-Thai: HOPE Dictionary
inducement(อินดิวซฺ'เมินทฺ) n. การจูงใจ,การชักจูง,การชักนำ,สิ่งจูงใจ,สิ่งดลใจ,มูลเหตุ
invitation(อินวิเท'เชิน) n. การเชื้อเชิญ,การเชิญ,คำเชิญ,บัตรเชิญ,ความดึงดูดใจ,การชักจูง., See also: invitational adj., Syn. bid,summons
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion,inducement,belief,potency
seduction(ซีดัค'เชิน) n. การล่อใจ,การล่อลวง,การชักจูงให้ร่วมเพศ,การล่อลวงให้ไปเสียตัว,การถูกล่อลวง,วิธีการล่อลวง,การยั่วยวน,ความดึงดูดใจ., Syn. seducement,temptation
English-Thai: Nontri Dictionary
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
seduction(n) การล่อลวง,การนำไปในทางชั่ว,การชักจูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
suasion (n.) การชักจูง See also: การโน้มน้าว
mass suggestion (n.) การชักจูงคนจำนวนมาก
bewitchment (n.) การชักจูงให้ร่วมเพศ See also: การยั่วยวน Syn. allurement, temptation, sex appeal
seduction (n.) การชักจูงให้ร่วมเพศ See also: การยั่วยวน Syn. allurement, temptation, bewitchment, sex appeal
force (n.) อำนาจในการชักจูง See also: อำนาจในการโน้มน้าว Syn. efficacy, cogency, potency,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bonnie: Persuasion helps reverse your conscious thoughts.การชักจูงช่วยให้ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ต้องการจะทำจริงๆ
She also wrote a number of books, and I read that among the initiated,นางยังได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม, และ ผมได้อ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชักจูง,
Infiltrating and Inducement of Enemy Personnel.การแทรกซึม และการชักจูงใจศัตรู
Many vampires feel alone and confused, programmed to despise themselves by all the hateful and incendiary anti-vampire rhetoric in the media.แวมไพร์จำนวนมาก รู้สึกโดดเดี่ยวและสับสน เหมือนถูกโปรแกรมมา ให้เหยียดแคลนตัวเอง โดยความเกลียดชัง, การชักจูงโน้มน้าว และการเติมเชื้อไฟ เรื่องต่อต้านแวมไพร์ ที่มีในสื่อต่างๆ
I can be very persuasive, Stiles.ฉันเก่งมากเรื่องการชักจูงคน สไตล์
Who do you have other than those whose loyalty you've forced?แกมีใครนอกจากคนพวกนั้น ที่ภักดีเพราะการชักจูงของแก
We're keeping it vague, avoiding the gory details, and focusing on Victoria's miraculous return.ฉันมีแผนการชักจูงไว้ในใจแล้ว พวกเราต้องทำ ให้ดูคลุมเครือ หลีกเลี่ยงรายละเอียดเกี่ยวกับคราบเลือด
Thought it would persuade me to tell my story.คิดดูสิ มันเป็นการชักจูงให้ผมบอกเรื่องราวของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การชักจูง
Back to top