ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การค่อนขอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การค่อนขอด*, -การค่อนขอด-

การค่อนขอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การค่อนขอด (n.) jeering See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การเหน็บแนม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การค่อนขอด
Back to top