ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคร่ำครวญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคร่ำครวญ*, -การคร่ำครวญ-

การคร่ำครวญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคร่ำครวญ (n.) moan See also: groan, cry, bemoan, lament
English-Thai: HOPE Dictionary
monody(มอน'นะดี) n. การคร่ำครวญ,เพลงทำนองเดียว
English-Thai: Nontri Dictionary
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lamentation (n.) การคร่ำครวญ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ Syn. sorrow, regretfulness
regretfulness (n.) การคร่ำครวญ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ Syn. sorrow
complaint. (n.) การคร่ำครวญที่ยาวนาน See also: การโอดครวญ Syn. lamentation Ops. rejoicing, exultation
jeremiad (n.) การคร่ำครวญที่ยาวนาน See also: การโอดครวญ Syn. lamentation, complaint. Ops. rejoicing, exultation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And God shall wipe away all the tears from their eyes... and there shall be no more death... neither shall there be sorrow or crying... neither shall there be any more pain... for the former world has passed away.พระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาเขา ความตายจะไม่มีต่อไป การคร่ำครวญและร้องไห้
Well, there is a difference between sharing and whining.คือ มันก็มีความต่างระหว่าง การเล่าเรื่องกับการคร่ำครวญนะ
If you linger, they start in with the whining and the lying.ถ้าเธอรีรอ พวกเขาจะเริ่มต้นด้วย การคร่ำครวญและโกหก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคร่ำครวญ
Back to top