ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กันและกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กันและกัน*, -กันและกัน-

กันและกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันและกัน (pron.) one another See also: each other Syn. ทั้งสองฝ่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
bon accordn. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
checks and balancesn. ระบบการตรวจสอบควบคุมซึ่งกันและกัน
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้
each otherซึ่งกันและกัน
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
horse tradeการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.
interfaceตัวประสานหมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น
interrelate(อินเทอริเลท') vt.,vi. (ทำให้) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, See also: interrelation n.
java(จาวา, ชวา) 1. ชื่อเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย 2. เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็ม เป็นผู้คิดขึ้น เพื่อใช้เกี่ยวกับการส่งออกผลลัพธ์จากการคำนวน ให้กันและกันเพราะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ ภาษา C++
lichen(ไล'เคิน) n. พืชผสมระหว่างfungusกับalgaeซึ่งอยู่รวมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
meshy(เมช'ชี) adj. ติดอยู่ในตาข่ายหรือร่างกาย,ซึ่งลงร่องกันและกัน,สอดสานกัน (meshed)
mutual(มิว'ชวล) adj. ซึ่งกันและกัน,ทั้งสองฝ่าย,ร่วมกัน
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
reciprocal(รีซิพ'ระเคิล) adj. ซึ่งกันและกัน,ต่างตอบแทนกัน n. สิ่งที่เป็นไปทั้งสองฝ่าย,การแลกเปลี่ยนกัน,หมูไปไก่มา,จำนวนเลขที่กลับกัน, See also: reciprocality n., Syn. mutual
reciprocity(เรสซะพรอส'ซิที) n. ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน,การแลกเปลี่ยน,การแลกแลกเปลี่ยนผลประโยชน์, Syn. mutuality
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
symbiosis(ซิมไบโอ'ซิส) n. การอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิด (โดยเฉพาะที่ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน) ., See also: symbiotic adj. symbiotical adj. pl. symbioses
wan(วอน) adj. ซีด,ซีดขาว,อมโรค,อ่อนแอ,ไม่มีความสุข,ขาดกำลัง,ขาดสมรรถภาพ,มืด,สลัว vi. vt. ทำให้หรือกลายเป็นซีด แวน ย่อมาจาก wide area network (แปลว่า ข่ายงานบริเวณกว้าง) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ การกระทำเช่นนี้จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู LAN เปรียบเทียบ, See also: wanly adv. wanness n., Syn. pale,faint,livid
wide area networkwide area network ข่ายงานบริเวณกว้างใช้ตัวย่อว่า WAN (อ่านว่า แวน) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู local area network เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน
reciprocal(adj) กลับส่วนกัน,ทำนองเดียวกัน,ซึ่งกันและกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interdependenceการพี่งพาซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
MAD (mutual assured destruction)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutualityความผูกพันซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arcadeโค้ง, ติดต่อซึ่งกันและกันเป็นข่ายโค้ง, ส่วนโค้งติดต่อกัน, ทางโค้ง [การแพทย์]
Causationสาเหตุ,การอาศัยซึ่งกันและกัน,สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค [การแพทย์]
complementary colourสีเติมเต็ม, สีของแสงคู่ใดคู่หนึ่ง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วให้ผลเป็นแสงสีขาว  เช่น แสงสีน้ำเงินกับแสงสีเหลือง ต่างก็เป็นแสงสีเติมเต็มของกันและกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Orthogonal frequency division multiplexการมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถี่ที่สัญญาพาหะตั้งฉากซึ่งกันและกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
perpendicular linesเส้นตั้งฉาก, เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกัน ก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองตัดกันแล้วมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากัน ในเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงสองเส้นซึ่งไม่อยู่ในแนวดิ่งจะตั้งฉากซึ่งกันและกัน ก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสอง มีค่าเท่ากับ -1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rectangular coordinate systemระบบพิกัดฉาก, ระบบที่ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 2 แกน ตั้งได้ฉากกันซึ่งเรียกว่า แกน X และแกน Y (หรือ ประกอบด้วยแกนอ้างอิง 3 แกน ตั้งได้ฉากซึ่งกันและกัน เรียกแกน X แกน Y และแกน Z)  จุดที่ตัดกันของแกน X แกน Y (และแกน Z) เรียกจุดกำเนิด และ ตำแหน่งของจุดในระนาบ คือ ตำแหน่งของจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
user groupกลุ่มผู้ใช้การรวมกลุ่มของผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนช่วยกันและกันในการใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์นั้น [คอมพิวเตอร์]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
each other (pron.) ซึ่งกันและกัน See also: แก่กันและกัน Syn. mutually, reciprocally
exchanged (adj.) ซึ่งกันและกัน See also: ต่างตอบแทนกัน, ซึ่งแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน Syn. mutual
interplay (n.) การมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน See also: การมีผลกระทบซึ่งกันและกัน Syn. interaction
interrelate (vi.) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน See also: เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
interrelate (vt.) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน See also: เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน Syn. interconnect
LAN (abbr.) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เช่น ในอาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านาจะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟแวร์ช่วยด้วย (คำย่อของ local area network)
mutual (adj.) ซึ่งกันและกัน See also: ร่วมกัน, ทั้งสองฝ่าย Syn. common
one another (pron.) ซึ่งกันและกัน Syn. each other
reciprocal (adj.) ซึ่งกันและกัน See also: ต่างตอบแทนกัน, ซึ่งแลกเปลี่ยนประโยชน์กัน Syn. mutual, exchanged
reciprocally (pron.) ซึ่งกันและกัน See also: แก่กันและกัน Syn. mutually
synergy (n.) การเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน Syn. concurrence, interaction
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
We appreciate each otherพวกเรายกย่องซึ่งกันและกัน
May be we just need some time to get to know each otherบางทีพวกเราแค่ต้องการเวลาบ้างที่จะรู้จักซึ่งกันและกัน
I want us to trust each otherฉันต้องการให้พวกเราเชื่อใจกันและกัน
Do we understand each other?นี่พวกเราเข้าใจกันและกันหรือเปล่า
I knew we could help each other outฉันรู้ว่าพวกเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
That's just how we greet each otherนั่นเป็นเพียงวิธีที่เราทักทายซึ่งกันและกัน
They compliment each other very wellพวกเขายกย่องซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
The two of you suit each otherเธอทั้งสองคู่ควรซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Women are in competition with each other, you see.ผู้หญิงน่ะชอบแข่งขัน กันและกัน เข้าใจ๋
I know we haven't known each other for very long, and we've had to deal with some pretty unexpected things in a short amount of time.ฉันรู้ว่าเรายังไม่ได้รู้จัก กันและกัน มากนัก และเราต้องเผชิญกับ เรื่องไม่คาดคิดหลายต่อหลายครั้ง ในเวลาสั้นๆ
In the same way good friends always influence each other.{\cHFFFFFF}ในเพื่อนที่ดีทางเดียวกัน มักจะมีอิทธิพลต่อกันและกัน
Yes, and that he would like us to cherish and nurture each other...ท่านอยากให้เราพอใจ และทะนุถนอมกันและกัน
Try, And try not to hurt each other.พยายามไม่ทำร้ายกันและกัน
Without each other there ain't nothing either can doโดยปราศจากซึ่งกันและกันไม่มีสิงที่เราสามารถทำ
You needn't be happy about what I did, but maybe we can help each other now.คุณไม่ต้องดีใจเกี่ยวกับเรื่องที่ผมทำ, แต่ ตอนนี้ บางทีเราอาจจะช่วยเหลือกันและกันได้.
Look after each other. I am already missing you.ดูแลกันและกัน ฉันคิดถึงคุณแล้ว
Here, we make speeches for each other and those English liberal magazines that may grant us a few lines.ที่นี่ เราต่างพูดเพื่อกันและกัน และพวกนิตยสารอังกฤษนั่น ก็เขียนถึงเรา 2-3 บรรทัด
That makes one pledge their life to it.จึงมอบให้แก่กันและกันด้วยชีวิต.
We're in a desperate situation here. We need each other.เราอยู่ในภาวะคับขัน เราต้องการซึ่งกันและกัน..
Yes Joseph the cream...พวกเค้าแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ...
What's to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out?สิ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวงของคน ... ... ที่มีการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเต้นสมองของกันและกันออกมา?
So we won't see each other every day.ดังนั้นเราคงไม่ได้เจอซึ่งกันและกัน ทุกๆ วัน.
You can talk to me about losing it, when you stop screaming at each other.คุณหยุดแหกปากใส่กันและกันก่อน ค่อยมาว่าฉันเสียสติ
Help each other.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Anniversaries, christenings. We only went to each other's houses.วันครบรอบ,วันคริสต์ เราจะไปมาหากันและกัน
What are you so nervous about? You were made for each other.คุณจะกลัวไปทำไม พวกคุณถูกสร้างมาเพื่อกันและกันนะ
Maybe everybody in the whole damn world's scared of each other.บางทีคนทุกคนในโลกบูดเบี้ยวใบนี้ ต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
Bride and groom, pay respect to each other.เจ้าบ่าว เจ้าสาว คารวะกันและกัน
Well, let's not start suckin' each other's dicks quite yet.ดีขอไม่เริ่มต้น suckin 'จู๋ของกันและกันมากยัง
We'd complement each other.เราจะมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน
And most of all, we have a beautiful young woman and her lover lying dead in each other's arms.และส่วนใหญ่ของทั้งหมด เรามีหญิงสาวที่สวยงามและคนรักของเธอ นอนตายในอ้อมแขนของกันและกัน
At every instant we fell into each other's arms.แทบจะทันที เราจะอยู่ในอ้อมกอดกันและกัน
We fucked up the air, the water, we fucked up each other.เราเหมือนลอยอยู่ในอากาศ ในน้ำ ลอยอยู่บนตัวของกันและกัน
So they're constantly having to reassure each other that they're having a good time.พวกเขาต้องคอยบอกกันและกันตลอดว่า เขากำลังมีความสุข
That's okay. As long as we don't forget each other.ไม่เป็นไรหรอก ตราบใดที่เรายังไม่ลืมกันและกัน
We resemble each other's essence, mirror images of one another's psyche.เรามีความเหมือนในซึ่งกันและกัน; เหมือนภาพในกระจกเงา.
They had each other, and they had their dreams. Look!พวกเขามีกันและกัน และมีความฝัน
They care about each otherพวกเขาดูแลซึ่งกันและกัน
They would not want us to live in the past, not now that we have found each other.ที่ผ่านมา พวกเขาไม่ต้องการ ให้เราอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ใช่ตอนนี้ ที่เราพบกันและกันแล้ว
In all our searching all we've found that makes the emptiness bearable is each other.ในทุกการค้นหาของเรา ทั้งหมดที่เราได้พบความว่าง เปล่าที่ทำให้สามารถรับไว้ได้ เป็นของกันและกัน
"There is only the safety of being with each other."“อยู่ร่วมกันและ ปกป้องซึ่งกันและกัน”
Now we can ignore each other in peace.ตอนนี้เราก็ทำเมินเฉย/ใส่กันและกันได้อย่างสงบสุขแล้ว
Will you take me in your arms again... and with one kiss eradicate each hour apart from your embrace?คุณจะโอบกอดฉันอีกครั้งหรือไม่ และยังมีจุมพิตอันแสนหวาน ให้กันและกันอยู่หรือเปล่า
No, I just want to make sure that we understand each other.ไม่ ฉันแค่อยากมั่นใจว่าเราเข้าใจกันและกัน
My first suspicions came when I saw them Frenching in front of her house, and then I knew for sure when they went skinny-dipping in Mr. Blume's swimming pool, giving each other hand jobs while you were taking a nap on the front porch.ฉันสงสัยพวกเขา ตอนเห็นเขาจูบกันหน้าบ้านเธอ และฉันก็รู้ว่าพวกเขาเคย เปลือยกายว่ายน้ำในสระคุณบลูม เล้าโลมกันและกันตอนที่ นายหลับอยู่หน้าบ้าน
" We chose each other above all others"."เราเลือกกันและกัน จากคนที่มีอยู่มากมาย"
I know this isn't as much fun as the boat house but life isn't all cowboys and Indians, is it?แน่ล่ะ คงไม่สนุกเท่าที่บ้านเก็บเรือสินะ แต่ชีวิตคนเรา มันไม่ได้เป็นมิตร ต่อกันและกันไปหมดนี่ ใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กันและกัน
Back to top