ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล่าวโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล่าวโทษ*, -กล่าวโทษ-

กล่าวโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวโทษ (v.) accuse See also: charge, allege, blame, impeach Syn. กล่าวหา
English-Thai: HOPE Dictionary
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
denounce(ดิเนาซฺ') vt. ประณาม,กล่าวโทษ,ติเตียน,ประกาศเลิก,บอกเลิก., See also: denouncement n. denouncer n., Syn. accuse
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
impeach(อิมพีช') vt. กล่าวโทษ,ฟ้องร้อง,ทำคดีชั้นพิจารณา,กล่าวหา,ไม่เชื่อถือ., See also: impeacher n., Syn. charge, accuse, censure
impeachable(อิมพีช' ชะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้, กล่าวโทษได้., See also: impeachability n.
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
implead(อิมพลีด') vt. ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีในศาล, กล่าวโทษ, กล่าวหา, ร้องทุกข์., See also: impleadable adj.
incriminate(อินคริม' มะเนท) vt. กล่าวโทษ, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดีฟ้องร้อง., See also: incrimination n. incriminator n. incriminatory adj., Syn. accuse
indict(อินไดทฺ') vt. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ดำเนินคดี, กล่าวหา,กล่าวโทษ., See also: indectable adj. indict- ably adv. indicter, indictor n., Syn. accuse
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
stricture(สทริค'เชอะ) nการกล่าวหา,การกล่าวโทษ,การตำหนิอย่างรุนแรง,การตีบตัว,การหดตัว,การจำกัด,การควบคุม., See also: strictured adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
denounce(vt) ประณาม,หมิ่นประมาท,กล่าวโทษ,ปรักปรำ,ติเตียน
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incriminateกล่าวโทษ, ทำให้ต้องรับโทษทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arraignmentการฟ้องกล่าวโทษ, การนำตัวขึ้นศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recriminationการฟ้องกล่าวโทษกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petition of rightสิทธิในการกล่าวโทษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay for (phrv.) กล่าวโทษ
impeach for (phrv.) กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง) See also: กล่าวหา, ฟ้องร้อง
impeach (vt.) กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ Syn. charge
impeachment (n.) การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ See also: การฟ้องร้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blame for Sean.กล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุให้ฌอนตาย
Blaming Mother for giving her all this power and no responsibility.กล่าวโทษแม่ ที่ให้อำนาจเธอทั้งหมด และไม่มีความรับผิดชอบ
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท
Once Guilder is blamed, the nation will be truly outraged.ผู้คนจะกล่าวโทษกิลเดอร์ ประชาชนจะโกรธแค้น
But I've got my country's 500th anniversary to plan, my wedding to arrange, my wife to murder, and Guilder to frame for it.แต่ข้าต้องวางแผนงานฉลงอครบรอบ 500 ปี วางแผนงานแต่งงาน วางแผนฆ่าภรรยา และวางแผนการกล่าวโทษกิลเดรอ์ ข้ายุ่งมาก
Do you have something particular to blame Mr. Kusano for?ดูเหมือว่าคุณกำลังกล่าวโทษอะไรบ้างอย่างกับคูซาโนะคุงอยู่น่ะค่ะ?
My lord, I love Mulan. I don't care what the rules say.ท่านเจ้าเมืองฉิน ข้ารักมู่หลาน และข้าก็ไม่สนใจว่ากฏเมืองของท่านจะกล่าวโทษข้ายังไง
You need proof to make those kinds of accusations, detective.คุณต้องมีหลักฐานก่อนจะกล่าวโทษอะไรแบบนั้นได้นะ คุณนักสืบ
Think of it--25 years, and he holds absolutely no grudge against the man who wrongly convicted him.คิดดูนะ25ปีและเขา ไม่มีการขุ่นแค้น ไม่โกรธชายคนที่กล่าวโทษเขาผิด ๆเลย
And if they escaped, then you'd be blamed, you'd be charged, you might even be executed?เข้าใจแล้ว ถ้าพวกเธอหนีไป พวกคุณจะถูกกล่าวโทษใช่มั้ย พวกคุณจะถูกตั้งข้อหา หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต
Okay, let's not blame her for anything, fine.โอเค เราจะไม่กล่าวโทษอะไรเธอทั้งนั้น ได้เลย
If there were some sordid childhood trauma we could blame it on, it would really help me out with the neighbors.ถ้ามันมี ความเจ็บปวดอันน่าเกลียดในวัยเด็ก เราก็อาจจะกล่าวโทษมันได้ มันคงจะช่วยฉันแก้ปัญหาเรื่องพวกเพื่อนบ้านได้
Headmistress, no court of law could find him guilty of a crime.ท่าน ผ.อ. คะ ไม่มีศาลไหนชี้ได้ว่าเขาผิด แล้วเราจะกล่าวโทษได้ยังไง
Don't you dare try and pass the blame.เธออย่ามาท้าทายด้วยการกล่าวโทษ
And you knew if you followed this procedure and accused your husband of abuse, the court would probably side with you.และคุณรู้ ถ้าคุณนำเรื่องเข้าสู่ การพิจารณาคดี และกล่าวโทษสามีคุณ ศาลอาจเห็นใจคุณ ฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายลูกเลย นี่ไม่...
You fire your assistant and blame it on Darwin.นายไล่ผู้ช่วยออก และกล่าวโทษดาร์วิน
And I'm to blame...และผมกำลังจะกล่าวโทษ...
Mary falkner's life is in ruins, and she blames us.ชีวิตของแมรี่ ฟอล์คเลอร์ ถูกกระทบกระเทือน และเธอกล่าวโทษพวกเรา
You're blaming innocent people for something that happened 145 years ago.นายกำลังกล่าวโทษ คนบริสุทธิ์ในบางเรื่อง มันผ่านมา 145 ปีแล้ว
But since both parties hold each other accountable for the murder, it is essential to look into the authenticity and reliability of their testimonies...ต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกัน มันเป็นเรื่องละเอียดในการมองหาความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือในคำให้การของทั้ง 2 คน
I win this prize and then the ANC publicly accuses me of being a state spy.ผมได้รับรางวัล แต่พวกพรรคเอเอ็นซีกลับกล่าวโทษผม ว่าเป็นสายลับบ้าง ผมเกลียดพวกมันชะมัด
Well, even so, Madam President, you have to be aware, they'll accuse you of censoring the press.งั้น อย่างไรก็ตาม ท่าน ปธน. ท่านต้องตระหนักว่า พวกเขาอาจกล่าวโทษท่าน ว่าขัดขวางการนำเสนอของสื่อ
And you find fault with her?แล้วนายยังกล่าวโทษเธอ งั้นหรอ?
Next time, you shoot first.ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากกล่าวโทษฮอฟแมน
I keep looking for someone to blame, but... all I can see is Dave’s big goofy smile.ผมเอาแต่กล่าวโทษคนอื่น แต่ก็... ที่ผมมองเห็นทั้งหมด คือรอยยิ้มชื่นบานของบิ๊กเดฟ
I needed someone to blame.พ่ออยากมีใครสักคนให้กล่าวโทษ
♪ ♪ You got someone to blame?# เธอมีคนให้กล่าวโทษ #
Don’t you start blaming this on Haplin, or the darkness or some woman named Chloe.อย่ามากล่าวโทษ อะไรแบบนี้ในฮาพลิน หรือความมืด หรือ ผู้หญิงบางคนที่ชื่อโคลอี้
I'm not attacking anyone.ฉันไม่ได้มาตำหนิกล่าวโทษใครทั้งนั้น
They just needed somebody to blame.พวกเขาแค่ต้องการ ใครสักคนมากล่าวโทษ
Nobody should blame Eco-front or any of their people for what I did.ไม่มีใครกล่าวโทษ อีโก้ฟร้อนท์ หรือคนของเขาในสิ่งที่ฉันทำ
Oversight is concerned an old pet project may be to blame, and Percy might be able to allay their fears.โอเวอร์ไซท์กังวล เกี่ยวกับโปรเจคเก่าๆ ว่าอาจจะถูกกล่าวโทษ และเพอร์ซี่เป็นคนเดียวที่จะ คลายกังวลเหล่านั้นได้
So they can blame their crazy mothers for everything that went wrong.เพื่อที่พวกเขา จะได้กล่าวโทษแม่ตัวเอง ที่ทุกเรื่องไม่เป็นอย่างที่หวัง
Press have publicly indicted Henry, he's not even a suspect.สื่อมวลชนกล่าวโทษ เฮนรี่
I just murdered the High Seeker and framed Cassandra and the fugitive Mage.ข้าได้สังหารไฮท์ซีคเกอร์ ข้าได้กล่าวโทษ คาสเซนดร้า กับเจ้าจอมเวทย์นั่น
And they're either gonna blame the little woman as the reason they do 'em or the reason they don't.แล้วพวกเขาก็มักจะมา กล่าวโทษใส่ผู้หญิงตัวเล็กๆ ด้วยเหตุผลที่แม้พวกเธอจะทำหรือไม่ได้ทำก็ตาม
"the charges leveled against her father."ที่กล่าวโทษให้ร้ายพ่อเธอ
You can't blame this on us.เธอไม่สามารถกล่าวโทษพวกเรา
His family tried to blame Coastal Motors, but his death had nothing to do with the carmaker or its design.ครอบครัวของเขาพยายามกล่าวโทษ คอสตอล มอเตอร์ แต่การตายของเขาไม่เกี่ยวข้องกับ คนทำรถหรือว่าแบบของมัน
You told me that I was blaming you for my own actions.คุณผมบอกผมว่าผมกล่าวโทษคุณ สำหรับการกระทำของผมเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล่าวโทษ
Back to top