vomit

แปลว่า


n การอาเจียน
คำที่เกี่ยวข้อง: การสำรอก , การอ้วก
vt อาเจียน
ความหมายเหมือนกับ: puke , throw up , barf
คำที่เกี่ยวข้อง: อ้วก
vi อาเจียน
ความหมายเหมือนกับ: puke , throw up , barf
คำที่เกี่ยวข้อง: อ้วก
n สิ่งที่อาเจียนออกมา

รูปภาพ


vomit อาเจียนอาเจียน

หมวดคำ