vomit

แปลว่า


n การอาเจียน
คำที่เกี่ยวข้อง: การสำรอก , การอ้วก
vt อาเจียน
ความหมายเหมือนกับ: puke , throw up , barf
คำที่เกี่ยวข้อง: อ้วก
vi อาเจียน
ความหมายเหมือนกับ: puke , throw up , barf
คำที่เกี่ยวข้อง: อ้วก
n สิ่งที่อาเจียนออกมา

รูปภาพ


vomit อาเจียนอาเจียน

หมวดคำ


คำที่มี "vomit" ในคำ


vomit out phrv ทำให้ไหลพุ่งออกมา

vomit out phrv พูด (สิ่งไม่ดี)

vomiter n ผู้อาเจียน

vomitive adj ที่ทำให้อาเจียน
ความหมายเหมือนกับ: queasyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top