vertical

แปลว่า


adj ซึ่งตั้งตรง
ความหมายเหมือนกับ: erect , upright
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งตั้งฉากกับขอบฟ้า , ซึ่งเป็นแนวดิ่ง
คำตรงข้าม: flat , horizontal
n แนวตรง
ความหมายเหมือนกับ: perpendicular
คำที่เกี่ยวข้อง: แนวดิ่ง
คำตรงข้าม: horizontal