variety

แปลว่า


n ประเภท ชนิด หรือลักษณะ
ความหมายเหมือนกับ: category , kind , order , rank , type
คำที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มที่มีลักษณะ ชนิด หรือประเภทต่างกัน
n ความหลากหลาย
ความหมายเหมือนกับ: array , collection , range
คำที่เกี่ยวข้อง: การมีหลายรูปแบบ