tooth

แปลว่า


n ฟัน
ความหมายเหมือนกับ: fang , tusk , ivory
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่คล้ายฟัน
n พื้นผิวที่หยาบ (โดยเฉพาะกระดาษ ทำให้สีหรือกาวสามารถติดได้)
n สิ่งที่มีอำนาจทำลายล้าง
n รสชาติ
vt ทำให้มีฟัน

รูปภาพ


tooth ฟันฟัน

หมวดคำ