ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tusks

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tusks*, -tusks-

tusks ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tusks (n.) ฟัน (คำพหูพจน์ของ tooth) Syn. fangs, tooth
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tusksเขี้ยว [TU Subject Heading]

tusks ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
爪牙[そうが, souga] (n) claws and tusks; devious design; right-hand man

tusks ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างสีดอ[n.] (chāngsīdø) EN: male elephant with short tusks FR:
สีดอ[n.] (sīdø) EN: male elephant with short tusks FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tusks
Back to top