tank

แปลว่า


n ถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำหรือก๊าซ
ความหมายเหมือนกับ: tub , basin , vessel , container
คำที่เกี่ยวข้อง: ถังบรรจุ (น้ำ , ก๊าซ) , แท็งก์น้ำ
n ปริมาณน้ำหรือก๊าซที่บรรจุในถังขนาดใหญ่
n รถถัง
n คุก (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้องขังนักโทษ
n บ่อน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: ทะเลสาบ
vt เก็บไว้ในแท็งค์
คำที่เกี่ยวข้อง: บรรจุลงในถังหรือบ่อ
vt ทำให้เลิกพยายามที่จะเอาชนะการแข่งขันกีฬา (คำไม่เป็นทางการ)

รูปภาพ


tank ถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำหรือก๊าซถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำหรือก๊าซ
tank รถถังรถถัง

หมวดคำ