sympathetic

แปลว่า


adj เห็นอกเห็นใจ
ความหมายเหมือนกับ: caring , pitying , compassionate
คำที่เกี่ยวข้อง: สงสาร
adj มีใจเหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: agreeable , compassionable , like-minded
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้าข้างกัน , เห็นพ้องกัน