sensitive

แปลว่า


adj ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: responsive , sympathetic
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรู้สึกไว , ซึ่งตอบสนองได้ง่าย
คำตรงข้าม: insensitive
adj เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส