ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sensitive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sensitive, *sensitive*,

-sensitive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see how sensitive I am to the value of thingsคุณเห็นวิธีไวต่อความรู้สึกฉัน am to ค่าของสิ่ง
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ
But he holds a sensitive security post in the Pentagon.แต่เขาเป็นคนดูแลด้านความปลอดภัย ในเพนตากอนนะ
Well, ed, right now we're at an extremely sensitive juncture.ขณะนี้ การเจรจา กำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อน
The security cameras show only two people but remember how sensitive the sensors on the entrance doors are?ภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยมีแค่ 2คน แต่อย่าลืมว่าระบบเซ็นเซอร์ตรงประตูทางเข้าอ่อนไหวแค่ไหน?
Sensitive guy... he's a sensitive guy.เด็กอ่อนไหว เขาเป็นเด็กอ่อนไหว
That's a good excuse. "Just let him be a fucking sensitive guy."เป็นข้อแก้ตัวที่ดี "แค่ปล่อยเขาไปเป็นเด็กอ่อนไหวทุเรศๆ"
I like sensitive pretty boys.ชั้นชอบเด็กผู้ชายน่ารักอ่อนไหว
All the sensitive ones get eaten.เรื่องความอ่อนไหวเรื่องการกิน.
'Cause I'm a dumb sales executive instead of a sensitive artist like you?ไม่ใช่ศิลปินละเอียดอ่อนอย่างนายเหรอ แค่ไม่เคยเห็นนายพูดถึงมันเท่านั้น
She's been sensitive lately.ระยะหลังนี้เธอดูอ่อนไหวนะคะ
Oh and he's very sensitive with dirtแล้วก็ เค้าเป็นคนความรู้สึกไวต่อฝุ่นมากเลย

-sensitive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, 中央凹] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region)
敏感物质[mǐn gǎn wù zhì, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ˋ ㄓˋ, 敏感物质 / 敏感物質] sensitive materials
细微[xì wēi, ㄒㄧˋ ㄨㄟ, 细微 / 細微] tiny; minute; fine; subtle; sensitive (instruments)

-sensitive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man
センシティブ[, senshiteibu] (n) {comp} sensitive
傷つきやすい;傷付きやすい;傷つき安い;傷付き安い[きずつきやすい, kizutsukiyasui] (adj-i) fragile; brittle; delicate; sensitive
感光板[かんこうばん, kankouban] (n) sensitive or sensitized plate (sensitised)
敏感[びんかん, binkan] (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P)
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance
粘着剤[ねんちゃくざい, nenchakuzai] (n,adj-na) adhesive; agglutinant; pressure sensitive adhesive
Japanese-English: COMDICT Dictionary
センシティブ[せんしていぶ, senshiteibu] sensitive
タッチスクリーン[たっちすくりーん, tacchisukuri-n] touch sensitive screen, touch screen
接触画面[せっしょくがめん, sesshokugamen] touch sensitive screen, touch screen
文脈に敏感[ぶんみゃくにびんかん, bunmyakunibinkan] context sensitive
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive
遅延変動センシティブ[ちえんへんどうセンシティブ, chienhendou senshiteibu] delay variation sensitive

-sensitive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
ขี้หนาว[adj.] (khī nāo) EN: sensitive to cold FR: frileux
ขี้ร้อน[adj.] (khī røn) EN: sensitive to heat ; sensitive to hot weather FR: sensible à la chaleur
ละเมียด[adj.] (lamīet) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR: délicat
ละเมียดละไม[adj.] (lamīetlamai) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR:
ไมยราบ[n.] (maiyarāp) EN: Mimosa pudica ; Sensitive Plant FR: mimosa pudique [m] ; Mimosa pudica
อ่อนไหว[adj.] (ønwai) EN: sensitive ; susceptible FR: susceptible
แพ้[v.] (phaē) EN: be allergic ; have an allergy ; be sensitive ; be oversensitive FR: être allergique ; être sensible à
รู้สึกไว[adj.] (rūseuk wai) EN: sensitive FR: émotif ; sensible ; susceptible
ไวต่อ...[adj.] (wai tø …) EN: sensitive to … FR: sensible à …
ไวต่อความรู้สึก[adj.] (wai tø khwā) EN: sensitive FR: sensible
ไวต่อแสง[adj.] (wai tø saēn) EN: sensitive to the light FR: sensible à la lumière ; photosensible
ไหวหวั่น[adj.] (waiwan) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR:
หวั่นไหว[adj.] (wanwai) EN: sensitive (to) ; affected (by) ; anxious ; nervous FR: sensible (à)

-sensitive- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hoch empfindlich; hochempfindlich [alt] {adj}highly sensitive
zartbesaitet {adj} | zartbesaitet seinhighly sensitive | to be very sensitive
empfindlich {adj} | empfindlicher | am empfindlichstensensitive | more sensitive | most sensitive
Kontaktschalter {m}touch sensitive switch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sensitive-
Back to top