sacred

แปลว่า


adj ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า
ความหมายเหมือนกับ: consecrated , divine , ordained
adj ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นที่บูชา , ซึ่งล่วงเกินไม่ได้

คำที่มี "sacred" ในคำ


sacred cow idm สิ่งหวงห้าม

sacredness n ความเป็นที่สักการะทางศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: divinity , holiness , sanctity

sacred song n เพลงสวด
ความหมายเหมือนกับ: hymn , doxology

sacred place n ศาลเจ้า
ความหมายเหมือนกับ: reliquary

sacred adj ศักดิ์สิทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: sacrosanctค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top