sacred

แปลว่า


adj ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า
ความหมายเหมือนกับ: consecrated , divine , ordained
adj ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเป็นที่บูชา , ซึ่งล่วงเกินไม่ได้