reveal

แปลว่า


vt เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: disclose , expose
คำที่เกี่ยวข้อง: เผย
vt แสดงให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: display , show , unveil
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ปรากฎ