reveal

แปลว่า


vt เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: disclose , expose
คำที่เกี่ยวข้อง: เผย
vt แสดงให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: display , show , unveil
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ปรากฎ

คำที่มี "reveal" ในคำ


revealing adj ซึ่งเผยให้รู้

reveal to phrv เปิดเผย

reveal secrets vi เปิดเผยความลับ

reveal vi เปิดเผยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top