recognition

แปลว่า


n ข้อตกลง
ความหมายเหมือนกับ: approval
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตกลง , ความยินยอม , ความเห็นพ้อง
n ความสำนึกบุญคุณ
ความหมายเหมือนกับ: thankfulness , gratefulness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความขอบคุณ , ความกตัญญู
n การระลึกถึง
ความหมายเหมือนกับ: remembrance , celebration
คำที่เกี่ยวข้อง: การฉลอง
n ความเข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: awareness , mindfulness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตระหนัก , การรับรู้ , การหยั่งรู้
คำตรงข้าม: ignorance
n ความเข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: understanding
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตระหนัก
n ความเข้าใจหรือความตระหนัก
ความหมายเหมือนกับ: understanding

คำที่มี "recognition" ในคำ


optical character recognition n การรู้จำตัวอักษร (คำย่อคือ OCR)

precognition n การมองเห็นอนาคต
ความหมายเหมือนกับ: clairvoyanceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top