recite

แปลว่า


vt ท่อง
ความหมายเหมือนกับ: repeat , speak
คำที่เกี่ยวข้อง: ท่องจำ , อ่านออกเสียง
vt บรรยาย
ความหมายเหมือนกับ: describe , narrate
คำที่เกี่ยวข้อง: สาธยาย