producer

แปลว่า


n ผู้ผลิต
ความหมายเหมือนกับ: generator
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ประกอบการ
คำตรงข้าม: consumer

คำที่มี "producer" ในคำ


reproducer n ผู้แพร่พันธุ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top