produce

แปลว่า


vt สร้าง
ความหมายเหมือนกับ: deliver , generate
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลิต , ทำให้มีขึ้น , ทำให้เกิดขึ้น
vi สร้างขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: deliver , generate
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลิตขึ้น
n ผลิตผล
ความหมายเหมือนกับ: product , result
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลผลิต