perception

แปลว่า


n ความเข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: awareness , recognition , mindfulness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตระหนัก , การรับรู้ , การหยั่งรู้
คำตรงข้าม: ignorance
n แนวความคิด
ความหมายเหมือนกับ: knowledge
คำที่เกี่ยวข้อง: การแสดงความคิด