organize

แปลว่า


vt จัดตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: set up , form
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดตั้งเป็นองค์กร , รวบรวมขึ้น
คำตรงข้าม: destroy
vi จัดตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: form
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดตั้งเป็นองค์กร , รวบรวมขึ้น
vt จัดระบบ
ความหมายเหมือนกับ: systematize , order
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดระเบียบ , จัด
คำตรงข้าม: disorganize
vt จัดตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: set up , form
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดตั้งเป็นองค์กร , รวบรวมขึ้น
คำตรงข้าม: destroy
vi จัดตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: form
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดตั้งเป็นองค์กร , รวบรวมขึ้น
vt จัดระบบ
ความหมายเหมือนกับ: systematize , order
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดระเบียบ , จัด
คำตรงข้าม: disorganize

ตัวอย่างประโยค


I'd like you to organize a meeting for me. ผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย