oblige

แปลว่า


vt บังคับ
ความหมายเหมือนกับ: compel , drive , force
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้จำเป็นต้อง
คำตรงข้าม: hamper , bar
vt ทำบุญคุณให้
vt ช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: help , favor
คำที่เกี่ยวข้อง: ให้ความสะดวก , กรุณา
คำตรงข้าม: check , hinder