mountain

แปลว่า


n ภูเขา
ความหมายเหมือนกับ: mount , hill
คำที่เกี่ยวข้อง: เขา , เทือกเขา , ดอย
adj ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา , ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา
adj คล้ายภูเขา
n กองมหึมา
ความหมายเหมือนกับ: heap , pile , stack
คำที่เกี่ยวข้อง: กองพะเนิน , กองใหญ่

รูปภาพ


mountain ภูเขาภูเขา

ตัวอย่างประโยค


Do you like the beach or the mountains better? คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
I live among the mountains. พวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา

หมวดคำ