moderation

แปลว่า


n การทำให้น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: temperance , mildness
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำให้ลดลง
n ความพอประมาณ
ความหมายเหมือนกับ: limiting , controlling , temperance
คำที่เกี่ยวข้อง: ความรู้จักพอดี , ความรู้จักประมาณ