microbe

แปลว่า


n จุลินทรีย์
ความหมายเหมือนกับ: bacillus , bacteria , bacteriam
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ทำให้เกิดโรค , เชื้อโรค