melt

แปลว่า


vi ละลาย
ความหมายเหมือนกับ: liquefy , liquidize
คำที่เกี่ยวข้อง: หลอมละลาย
คำตรงข้าม: freeze , solidify
vt ละลาย
ความหมายเหมือนกับ: liquefy , liquidize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ละลาย , หลอมละลาย
คำตรงข้าม: freeze , solidify
vi เลือนหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: ค่อยๆ จางหายไป
vi ใจอ่อนลง
vt ทำให้ใจอ่อนลง
n สิ่งที่หลอมละลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: ปริมาณสิ่งที่ละลาย