ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liquidize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liquidize*, -liquidize-

liquidize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liquidize (vt.) ทำให้เป็นของเหลว
liquidizer (n.) เครื่องบีบ See also: เครื่องคั้น Syn. compressor, mangle
English-Thai: HOPE Dictionary
liquidize(ลิค'ควิไดซ) vt. ทำให้เป็นของเหลว, Syn. liquefy

liquidize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mixer {m}blender and liquidizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liquidize
Back to top