intact

แปลว่า


adj ซึ่งไม่เสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: entire , sound , unimpaired
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่บาดเจ็บ , สมบูรณ์
คำตรงข้าม: damaged , impaired


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top