indifference

แปลว่า


n ความไม่สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: carelessness , unconcern , uninterest
คำที่เกี่ยวข้อง: การขาดความสนใจ , ความไม่เอาใจใส่
คำตรงข้าม: care , concern , interestedness