indifference

แปลว่า


n ความไม่สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: carelessness , unconcern , uninterest
คำที่เกี่ยวข้อง: การขาดความสนใจ , ความไม่เอาใจใส่
คำตรงข้าม: care , concern , interestedness


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top