independent

แปลว่า


n คนที่พึ่งตนเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้เป็นอิสระ , ผู้เป็นเอกราช , ผู้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร
คำตรงข้าม: dependent
adj ซึ่งเป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: autonomous , self-governing , free
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งปกครองตนเอง , ซึ่งไม่อยู่ในบังคับ , ซึ่งไม่เป็นเมืองขึ้น , ซึ่งเป็นเอกราช
คำตรงข้าม: dependent