incurable

แปลว่า


adj ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
adj ซึ่งไม่สามารถรักษาได้
ความหมายเหมือนกับ: irremediable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรักษาไม่หาย
คำตรงข้าม: curable , remediable


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top