impulse

แปลว่า


n กระแสประสาท
n แรงกระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: drive , caprice , urge , whim
คำที่เกี่ยวข้อง: แรงผลักดัน , แรงจูงใจ , สิ่งกระตุ้น