ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-impulse-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impulse, *impulse*,

-impulse- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So while I understand your impulse to do your own thing and I admire it in some small way if you want to stay with Steel Dragon then you have to reconcile yourself to doing the Steel Dragon thing.เราจะเหลือคนดูอยู่แค่ครึ่งเดียว พวกลูกแกะก็หมดสนุก กับสไตล์ร็อคที่เขาชอบ ฉันเข้าใจแรงกระตุ้นในการแต่งเพลงของนาย
From the beginning, man has always had the impulse to create art.ตั้งแต่แรกแล้ว มนุษย์มีความต้องการ สร้างสรรค์ศิลปะ
Now, I don't know about y'all, but I occasionally have the impulse to physically assault one of our finer correctional officers.พวกแกยังไงไม่รู้นะ แต่บางวันฉันก็ตีนคัน... อยากกระทืบไอ้ผู้คุมกลับบ้างเหมือนกัน
Do these attentions proceed from the impulse of the moment or are they the result of previous study?คำชมเหล่านั้น เกิดขึ้นเองในทันทีหรือเปล่า หรือว่าเกิดจาก ความสังเกตจากเมื่อครั้งก่อนๆ
An impulse to want to become a woman.มีแรงกระตุ้นที่อยากจะเป็นผู้หญิง.
An impulse to want to put on make up.มีแรงกระตุ้นที่อยากจะแต่งหน้า.
Good. So if you feel an impulse to criticize something,ดีแล้ว ถ้าคุณอยากจะวิจารณ์อะไรลูกล่ะก็
A BEHAVIORAL IMPULSE HE FEELS COMPELLED TO DO.แรงกระตุ้นทางพฤติกรรมบังคับเขา
It must be those new vampire impulse control issues.มันต้องเป็นฮอร์โมนแวมไพร์สั่งมาแน่เลย
Fuck your impulse control issues.ช่างหัวเรื่องฮอร์โมนแวมไพร์แม่งเหอะ
I realize she has impulse control issues.ผมตระหนักดีว่าเธอ มีปัญหาในการควบคุม การเต้นของชีพจร
Now, victims, your impulse will be to pull away. Wrong.เอาล่ะ ตอนนี้ให้เหยื่อพยายามผลักคนร้ายออกไป ผิด

-impulse- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺激伝導系[しげきでんどうけい, shigekidendoukei] (n) impulse conduction system (of the heart)
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インパルス[いんぱるす, inparusu] impulse (in maths)
パルス[ぱるす, parusu] pulse, impulse
衝動[しょうどう, shoudou] impulse (in maths)

-impulse- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ชั่ววูบ[n. exp.] (ārom chūa w) EN: impulse FR:
ชีพจร[n.] (chīpphajøn) EN: pulse ; impulse ; pulsation ; pulsus FR: pouls [m] ; pulsation [f]
อิมพัลซ์[n.] (imphan) EN: impulse FR:
การดล[n.] (kān don) EN: impulse FR: impulsion [f]
การซื้อของโดยไม่ตั้งใจ[n. exp.] (kān seū khø) EN: impulse buying FR: achat impulsif [m] ; achat d'impulsion [m]
กระแสประสาท[n. exp.] (krasaē pras) EN: nerve impulse FR:
แรงดล[n. exp.] (raēng don) EN: linear impulse FR:
สินค้าที่ซื้อฉับพลัน[n. exp.] (sinkhā thī ) EN: impulse goods FR:

-impulse- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zählimpuls {m}counting impulse
Blitzstoßspannung {f}lightning impulse voltage
Regelimpuls {m}control impulse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -impulse-
Back to top