impoverish

แปลว่า


vt ทำให้ยากจน
ความหมายเหมือนกับ: pauperize
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้จนลง
vt ทำให้เสื่อม
ความหมายเหมือนกับ: deteriorate
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เสื่อมสภาพ