idiom

แปลว่า


n การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา
คำที่เกี่ยวข้อง: สำนวนภาษาแบบเจ้าของภาษา
n ภาษาถิ่น
ความหมายเหมือนกับ: dialect
n รูปแบบที่แตกต่างกัน (ทางดนตรีหรือศิลปะ)
n สำนวน
ความหมายเหมือนกับ: expression
คำที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มคำที่นำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่และแตกต่างจากความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ลำพัง

คำที่มี "idiom" ในคำ


idiomatic adj ซึ่งมีสำนวนแบบเจ้าของภาษา
ความหมายเหมือนกับ: informal , naturalค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top