hospitable

แปลว่า


adj ที่มีความโอบอ้อมอารีย์
ความหมายเหมือนกับ: cordial , friendly , welcoming
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มีใจยินดี , ที่มีอัธยาศัยดี , ที่มีมิตรไมตรีจิต
คำตรงข้าม: unfriendly