hamper

แปลว่า


vt ทำให้หยุดชะงัก
ความหมายเหมือนกับ: hinder , hobble , impede
คำตรงข้าม: free , liberate


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top