grief

แปลว่า


n ความเศร้าโศก
ความหมายเหมือนกับ: sorrow
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอาลัย , ความเสียใจ
คำตรงข้าม: pitilessness
sl ปัญหา
คำที่เกี่ยวข้อง: ความยุ่งยาก