gas

แปลว่า


n ก๊าซ
คำที่เกี่ยวข้อง: แก๊ซ , น้ำมันเชื้อเพลิง
vt เติมแก๊ซ
ความหมายเหมือนกับ: gas up
คำที่เกี่ยวข้อง: ปล่อยแก๊ซ
vi ฆ่าด้วยแก๊ส
vi พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: chatter , gabble
คำที่เกี่ยวข้อง: พูดเหลวไหล
คำตรงข้าม: enuciate
sl เหล้า (ราคาถูก)
คำที่เกี่ยวข้อง: สุรา