garment

แปลว่า


n เสื้อผ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องแต่งกาย
vt แต่งตัว
ความหมายเหมือนกับ: dress , clothe , clad
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่งกาย
คำตรงข้าม: denude , undress