founder

แปลว่า


n ผู้ก่อตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: builder , creator , originator
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ทำ , ผู้สร้าง , ผู้สถาปนา
vi จมลง
ความหมายเหมือนกับ: immerse , sink , submerge
คำที่เกี่ยวข้อง: จม , อับปาง
vt ทำให้จม
ความหมายเหมือนกับ: immerse , sink , submerge
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้จมลง , ทำให้อับปาง
vi ล้มลงกับพื้น
vi สะดุด
vi (สัตว์) ป่วยเพราะกินมากไป
vt ทำให้ (สัตว์) ป่วยเพราะให้กินมากไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top