faint

แปลว่า


adj เจือจาง
คำที่เกี่ยวข้อง: เลือนๆ , เลือน , มัว , บาง , จาง , อ่อน , เบาบาง
adj อ่อนกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: dizzy
คำที่เกี่ยวข้อง: อ่อนแอ
adj เฉื่อย
ความหมายเหมือนกับ: unenthusiastic
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่กระตือรือร้น
vi เป็นลม
คำที่เกี่ยวข้อง: หมดสติ
n ภาวะของคนที่เป็นลม

คำที่มี "faint" ในคำ


faint away phrv หมดสติ

faint from phrv หมดสติเพราะ

faint with phrv หมดสติเพราะ

faint-hearted adj ขี้ขลาด
ความหมายเหมือนกับ: timid , weak

faintly adv อย่างแผ่วเบา

fainthearted adj ขี้ขลาด
ความหมายเหมือนกับ: cowardly , timid

damn with faint praise idm ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย (เพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือคนนั้น)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top