erosion

แปลว่า


n การกัดกร่อน
ความหมายเหมือนกับ: abrasion , decay
คำที่เกี่ยวข้อง: การกัดเซาะ , การกร่อน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top