employment

แปลว่า


n การงาน
ความหมายเหมือนกับ: job , occupation , work
คำที่เกี่ยวข้อง: งาน
n การจ้างงาน
ความหมายเหมือนกับ: hire

คำที่มี "employment" ในคำ


unemployment n จำนวนผู้ว่างงาน

unemployment n การว่างงาน

misemployment n การใช้ในทางที่ผิด
ความหมายเหมือนกับ: misappropriation , ill-usage , misapplication , abuseค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top